Polityka prywatności i polityka cookies

Polityka prywatności
POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Korzystanie z bloga i strony internetowej www.karolinabinkowska.pl oraz Sklepu oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.karolinabinkowska.pl oraz w Sklepie internetowym. Zawiera również politykę i zasady korzystania z usługi Newsletter.

Administratorem strony i danych osobowych jest – Karolina Bińkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Art Story Karolina Bińkowska, NIP: 6692402389 zwana dalej Administratorem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: kontakt@karolinabinkowska.pl.

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie www.karolinabinkowska.pl oraz na stronie Sklepu https://karolinabinkowska.pl/sklep/ nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności i polityce cookies, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy tez rozwój Strony lub Sklepu. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.

2
DEFINICJE

„Administrator” – Karolina Bińkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Art Story Karolina Bińkowska, NIP: 669 240 23 89.

„Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

„Strona” – strona internetowa i blog znajdujące się pod adresem www.karolinabinkowska.pl oraz Sklep znajdujący się pod adresem https://karolinabinkowska.pl/sklep/. Pomysłodawczynią oraz autorką Strony jest Karolina Bińkowska

„Newsletter” lub „usługa Newsletter” – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i kursach oraz innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

„Umowa usługi Newsletter”  lub „Umowa Newsletter” – oznacza umowę pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie nieodpłatnej usługi Newsletter. W celu jej zawarcia należy wypełnić interaktywny formularz, zaznaczyć checkboxy a następnie potwierdzić zapis w e-mailu potwierdzającym otrzymanym drogą elektroniczną.

3
DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie, o których mowa poniżej, w celach na jakie wskazują dane formularze.
Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej). Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych Użytkowników.
Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora w celu wysyłania newslettera, kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji marketingowych, np. o wydarzeniach lub produktach online oferowanych przez Administratora, jeżeli wyraził w tych celach odpowiednią zgodę i/lub jeżeli mieści się to w granicach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w ramach funkcjonowania Strony internetowej i bloga https://karolinabinkowska.pl/ oraz Sklepu https://karolinabinkowska.pl/sklep/ mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
dokonania wyceny usługi i wykonania usługi czy umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
udzielenia rabatu lub kodu promocyjnego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
wykorzystywania cookies na Stronach Administratora — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
zarządzanie stroną internetową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
zamieszczenia komentarzy na Stronach Administratora — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda),
badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nie podanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu.
Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi;
Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo dostępu do treści jego danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
W tych celach może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: kontakt@karolinabinkowska.pl.

Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane Użytkownika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, a jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywanie wyłącznie odbiorcom, którzy przystąpili do porozumienia „Tarcza prywatności – Privacy Shield”.
Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/celów oraz:
przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych;
do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora.
Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych, które są wymagane, to nie będzie mógł skorzystać z materiałów lub usług oferowanych przez Administratora w ramach formularzy znajdujących się na Stronie.
Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
Użytkownik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.
Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.
Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom:
– UAB „MailerLite”, Paupio str. 46, Wilno, Republika Litwy – w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego MailerLite

– LH.PL SP. Z O.O. Ul. Pamiątkowa 2/56 61-512 Poznań NIP: 7831711517 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

– Kancelaria Księgowa “Marka” Anna Miksa, Turowskiego 44 75-376 Koszalin NIP: 6691001464– w celu wystawienia dokumentów księgowych

– Przelewy24 należące do DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 7811733852, KRS 0000306513 – w celu obsługi systemu płatności elektronicznych

– DPD Polska Słowiańska 2, 75-001 Koszalin nip 5260204110 –  w celu wysyłki produktów i materiałów

– POCZTA POLSKA S A Warszawa 00-940 ul.Rodziny Hiszpańskich 8 NIP 5250007313 –  w celu wysyłki produktów i materiałów

Podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO.
Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.
Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
4
FORMULARZE

Administrator stosuje trzy rodzaje formularzy w ramach Strony:

Formularz zapisu na newsletter – wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Następnie Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy Administratora, musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera. Subskrypcja/zapis oznacza, że zgadzasz się z Polityką prywatności.
Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Karoliny Bińkowskiej. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.
Formularz systemu Disquis umożliwiający pozostawienie komentarzy. Wszelkie dane podajesz dobrowolnie. Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe i służy wyłącznie w celu wykluczenia spamu lub/i wyświetlenia avatara Użytkownika. Nie jest on udostępniany podmiotom trzecim.
Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody Użytkownika. Dane pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim.
Jeżeli Użytkownik korzysta z usług dostawców zewnętrznych jak np. Google, czy Disquis powinien zapoznać się z ich polityką prywatności, dostępną u dostawców tych usług.
5
USŁUGA NEWSLETTER

W celu korzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane (imię, adres e-mail).
Administrator świadczy usługę Newsletter bezpłatnie.
Akceptacja niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi Newsletter.
Zawarcie umowy Newsletter jest możliwe w każdym momencie, poprzez wypełnienie istniejących na stronie aktywnych formularzy Newsletter.
W celu świadczenia usługi Newsletter, Administrator będzie przetwarzać podany adres e-mail oraz imię, podane przez Użytkownika w formularzu zapisu.
W celu zwarcia umowy Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do:
6.1.            Wypełnienia formularza Newsletter, następnie kliknięcia w przycisk potwierdzający zapis, odebranie wiadomości elektronicznej przesłanej na podany adres e-mail z linkiem aktywacyjnym, potwierdzenie chęci zapisu poprzez kliknięcie w odpowiednie miejsce wskazane w wiadomości e-mail – link aktywacyjny (tzw. Double opt-in)

6.2.           Zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies

6.3.           Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora celu wysyłki Newslettera

6.4.          Wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

6.5.           Wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy na świadczenie usługi Newsletter.
Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje rozwiązanie umowy na świadczenie usługi Newsletter.
Umowa Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony, od chwili aktywacji linku aktywacyjnego otrzymanego zgodnie z ust. 6.1.
Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy Newsletter w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Administratora. Dokona tego przez kliknięcie w wiadomości e-mail otrzymanej od Administratora w link dezaktywacyjny np. o treści „WYPISUJĘ SIĘ”. Może też zrobić to w inny dogodny dla niego sposób, np. poprzez kontakt z Administratorem.
W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, Administrator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni roboczych, poprzez przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.
6
KOMENTARZE

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez czytelników Strony i bloga. Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron.

7
TECHNOLOGIE

Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
1.1.   Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,

1.2.  Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

W celu korzystania ze strony internetowej www.karolinabinkowska.pl niezbędne jest posiadanie:
2.1.  Urządzenia z dostępem do sieci Internet.

2.2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail.

2.3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

8
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Treści przedstawione na Stronie nie stanowią porad prawnych i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli chcesz uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, skontaktuj się z dobrym prawnikiem, gdyż tylko dogłębna analiza sytuacji faktycznej i prawnej danego przypadku pozwala wyciągać właściwe wnioski na temat konsekwencji prawnych. Karolina Bińkowska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowanych na jej podstawie.
Zamieszczone treści są zgodne ze stanem prawnym na dzień ich publikacji, chyba, że wskazano inaczej.
Wszystkie treści i zdjęcia umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Karoliny Bińkowskiej. Autorka nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na blogu w całości lub części bez jej wyraźnej, uprzedniej zgody.
9
POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a)      dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Autorką  zdjęć na stronie i blogu jest Karolina Bińkowska.

Autorem filmów jest Karolina Bińkowska

 

Data publikacji Polityki Prywatności: 5.02.2018 r.